Talita

Keresztény női magazin

Hét imádság az egyház egységéért


Pál apostol az efezusi levelében hangsúlyozza az egyházon belüli és a helyi gyülekezeten belüli egység fontosságát. Annak a fejezetnek az elején találhatók ezek a szavak, amely a hitben való érettségről szól. Így az egység szükséges alap ahhoz, hogy egy közösség és annak tagjai növekedni tudjanak a hitükben – ugyanakkor következmény is: a hitbeli érettség magával hozza az egységre törekvést.

 

Pál az egységet a következőképp emeli ki: „Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívatásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretetben, és igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a test, és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van” (Ef 4:1-6, RKB).
Jézustól kezdve, aki az egyház alapítója és Ura, sokan felismerték annak fontosságát, hogy imádkozzunk ezért az egységért. Ezekből az imádságokból gyűjtöttem össze néhányat.

1. Jézus (30 körül)

„De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te énbennem, és én tebenned, ők pedig mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17:20-21, RKB).

2. Didakhé (100–150 körül)

A Didakhé az első század végéről fennmaradt őskeresztény dokumentum, amely címe szerint az apostolok tanításait tartalmazza (Didakhé tón dódeka aposztolón). Szövege olvasható itt.

„Tied a dicsőség örökké! Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról! Szabadítsd meg minden gonosztól, tedd tökéletessé szeretetben. Gyűjtsd egybe a neked szentelteket a négy világtájról a te országodba, amelyet nekik készítettél. Mert tied az erő és a dicsőség örökké. Jöjjön el a kegyelem, és múljék el a világ! Hozsánna Dávid Istenének! Jöjj, Uram, Jézus!”

3. Joannész Khrüszosztomosz (Aranyszájú Szent János) (354–407)

Joannész Khrüszosztomosz, vagy más néven Aranyszájú Szent János az egyik olyan egyházatya, aki az ortodox tanfejlődésre nagy hatást gyakorolt. A keleti katolikus egyházak és az ortodox egyház által megnevezett három szent főpap egyike (a másik kettő mellette még Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely).

„Jézus Krisztus! Te azért könyörögtél mennyei Atyádhoz, hogy mindazok, akik hisznek benned, eggyé legyenek, amiként te is egy vagy Atyáddal. Kérünk téged: gyűjtsd össze mindazokat, akik vallják a te nevedet, és bizonyságot tesznek rólad szóval és cselekedettel. Egyesíts minket imádásodban és dicsőítésedben. Tégy minket a szenvedők barátaivá. Segíts minket, hogy megbocsássunk az ellenünk vétőknek. Add meg mindnyájunknak Lelked egységét a békesség közösségében.”

4. Albrecht Dürer (1471–1528)

Albrecht Dürer volt a 16. század egyik legnagyszerűbb művésze: festő, grafikus, könyvkiadó és művészetelméleti író egy személyben, a német reneszánsz legismertebb képviselője. Műveinek legjelentősebb részét oltárképei és vallásos témájú metszetei adják.

„Urunk, Jézus Krisztus, járj közben népedért! Te váltottál meg bennünket. Tarts meg minket az igaz keresztény hitben! Meghitt szavaddal, a Szentírásban adott isteni igéddel hívd ismét egybe nevednek egymástól messzire távolodott megvallóit.”

5. Book of Common Prayer (anglikán imakönyv, 1662.)

„Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja! Egyetlen Megváltónk! Békefejedelem! Kegyelmet adj nekünk, hogy megszívleljük szétszakadozottságunk nagy veszélyeit. Söpörj el minden gyűlöletet, minden előítéletet és mindazt, ami akadályoz minket az igazi egyetértésben, hogy amiképpen egy test és egy Lélek van, és elhívatásunk egy reménysége, egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy Isten, aki mindnyájunknak Atyja, úgy mi is ezután egy szív és egy lélek legyünk, egybekötve az igazság és a békesség, a hit és a szeretet szent kötelékével, és téged egy lélekkel és egy ajakkal dicsérjünk Jézus Krisztus által.”

6. Taizé-i imádság az egyház megújulásáért

A taizéi közösség nemzetközi ökumenikus szerzetesközösség, amelyet a svájci születésű Roger Schütz (Roger testvér) a burgundiai Taizében (Franciaország) 1940-ben alapított.

„Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává! Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy megszűnjön benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja. Add mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként a testvéri szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, a jóakaratot, a hűséget. Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor igédet hirdetik itt és mindenütt… Teremts Lelked erejével egyetértést.”

7. Imádság egy ökumenikus istentiszteleten (Róma, 1967.)

„Hallgass meg minket, Urunk, és mutasd meg nekünk egykori könyörületességed teljességét. Vess véget az egyház megosztottságának Szentlelked hatalmas eljövetelével, adj új szépséget Krisztus menyasszonyának, és ajándékozd meg kegyelmesen békességeddel és szereteteddel, hogy az egyház mint a népek között felállított jel, fényesebben tündököljön, és a világ a te Lelked megvilágosítása által eljusson abba a Krisztusba vetett hitre, akit te küldtél el. Ajándékozz meg mindnyájunkat, akik a világosság fiai lettünk, hogy már előre ízlelgetve az örök élet javait, egy szájjal és egy szívvel dicsőíthessük a te kimondhatatlan nevedet: Atya, Fiú, Szentlélek, most és mindenkor az örökkévalóságban. Ámen.”

Tóth-Simon Károly

Forrás: infaustus 2.0 blog
Kép

 


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kereső

Alapítványunk

A Fiatalok, a Nők, az Ember Méltóságáért Alapítvány
Számlaszámunk: 10918001-00000120-06900008
Anyagi támogatást szívesen fogadunk. (Adó 1%-ra sajnos nem vagyunk jogosultak.)

Hírlevél

Add meg az email címedet, majd a megjelenő ablakban írd be az ellenőrző kódot.

Nyilvántartási szám: NAIH-105162